KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU  ÜRETİM İZNİ YÖNERGESİ / KURALLARI

I. GİRİŞ

Bu üretim izni yönergesi, ülkemizde KIF Üyesi Dernekler ve KIF Soykütüğü’ne kayıtlı bulunan köpekler için geçerlidir.

Ülkemizde köpek üretimi, Federasyonumuz tarafından kabul edilebilmesi için, soy kütüğümüze kayıtlı, ırk standardı değerlendirmesinden en az “İYİ” almış,

iyi huylu, sağlıklı, genetik bozukluğu olmayan FCI tarafından kabul edilmiş ırklara mensup köpekler ile yapılabilir.

Tüm Türkiye için FCI ve üyesi ulusal kinoloji organizasyonları tarafından tanınacak tek soy kütüğü vardır ve bu soy kütüğünü KIF tutar.

II. TÜRKİYE’DE KIF ÇATISI ALTINDA KÖPEK ÜRETİMİ

Ülkemizde KIF çatısı altında yapılacak köpek üretimi, işbu “KIF ÜRETİM İZNİ YÖNERGESİ” kurallarına göre gerçekleştirilir. Üretecekleri yavruların KIF tarafından düzenlenmiş Soy Kütüğü Belgesi (aşağıda kısaca SKB olacak anılacaktır) sahibi olmasını isteyen üretici ve köpek sahipleri, işbu yönetmeliğin aşağıdaki maddeleri ile belirlenen ve ileride KIF Yönetim Kurulu karar ya da kararları ile değiştirilebilecek ya da eklenecek tüm kurallara eksiksiz ve koşulsuz uymak zorundadırlar.

KIF Soy Kütüğü, Soy Kütüğü Belgeleri (SKB) ve konu ile ilgili tüm ayrıntılar, KIF İç yönergesi ile belirlenmiş bulunmaktadır.

 1. 1.ÜRETİMDE KULLANILACAK KÖPEKLERİN

        UYMALARI GEREKEN KOŞULLAR VE İLGİLİ DİĞER KONULAR:

a-Üretimde kullanılacak erkek ve dişi köpekler KIF soy kütüğüne kayıtlı olmalıdır.

   *KIF soy kütüğüne kayıtlı dişi bir köpeğin FCI üyesi bir başka ülke federasyonu soy kütüğüne kayıtlı bir erkek köpekle çiftleşmesi halinde  veya, yurt dışından export  şecere ile çiftleşmiş/hamile olarak Türkiye’ye gelen dişi   köpeğin, çiftleştiği erkek köpekten istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

   -Erkek köpeğin şecere fotokopisi

   -Erkek ve dişi köpek sahiplerince imzalanan ve erkek köpeğin kayıtlı olduğu ülke  federasyonunca kabul gören bir çiftleşme anlaşması veya çiftleşme protokolü 

   -Erkek köpeğin bir ırk standartları  yarışmasından aldığı hakem değerlendirme notu (en az İYİ notu olmalı)

-Çiftleşen köpeklerin ırkını temsil eden KIF üyesi bir ırk derneği olması halinde, erkek köpeğin söz konusu  ırk derneğinin  üretim kriterlerini yerine getirmiş olması veya KIF Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

   – Dişi köpek yurt dışından üretim için kiralanmış ise dişi köpeği kiralayan kişi gerekli tüm belgeleri KIF’a ibraz etmek zorundadır.

b     Üretimde kullanılabilecek köpekler, her bakımdan sağlıklı ve doğru ırk standardı özelliklerini sonraki nesillere aktarabilecek yapıda olmalıdırlar. KIF üyesi Köpek Irk Dernekleri (Kinoloji Dernekleri) ırk standartlarını bozacak, bunlara uymayan üretim yapılmasını engellemekle yükümlüdürler.

c     Davranış bozukluğu, sağırlık, körlük, tavşan dudaklılık, çatal burunluluk, diş bozuklukları ve eksiklikleri, çene bozuklukları, epilepsi (sara), tek ya da her iki testisinde keseye inmemiş olması, albinoluk, ırka uygun olmayan tüy yapısı ve kalça çıkığı gibi ırk standardında diskalifiyeye sebep olan ve/veya sağlığı etki eden ağır hatalar gösteren köpekler ÜRETİMDE KULLANILAMAZ.

d     Genetik bozukluklar gösteren köpekler ile ilgili olarak federasyona üye ırk dernekleri kayıt tutmalı ve federasyon ya da FCI istediğinde bu kayıtlar kendilerine iletilmelidir.

Bu tip genetik bozukluklar ile mücadelede, federasyon üyesi ırk dernekleri FCI Bilim Komisyonu’nun desteğini isteyebilir ve alır. Bu konu FCI Genel Kurulu tarafından onaylanmış ve benimsenmiştir.

Ayrıca, Federasyonumuz soy kütüğüne kayıtlı köpekler için düzenlediğimiz SKB’nin arka sayfasında belirtildiği gibi üretimde kullanılacak tüm köpekler KIF Soy Kütüğüne kayıtlı olmalıdırlar;

 • Irk standartları değerlendirmesine ya da bir ırk standartları yarışmasına girmiş ve en az “İYİ” notunu almış olmalıdır Ayrıca karakter testinde aşırı ürkek veya saldırgan olmadıkları da bu etkinlikte ya da bir FCI hakeminin yönettiği başka bir organizasyonda, hakem tarafından tespit edilmiş olmalıdır.
 • FCI üyesi bir kinoloji organizasyonuna sahip başka bir ülkeden ithal edilen dişi ya da erkek köpekler için, bu ülkede yapılmış ve köpeğin SKB ya da ‘’Kariyer Defterine’’ sonucu yetkili bir hakem tarafından kaydedilmiş ırk standardı değerlendirmeleri, KIF tarafından olduğu gibi / aynen kabul edilir;
 • Eşleşecek köpeklerin bir nesil üstünde ortak köpek olmamamlıdır.(Kardeş köpek eşleşmesi yasaktır.) Şecere üzerinde ortak köpek ancak eşleşecek köpeklerin iki nesil üstünde olabilir. Bu durum dahi eşleşmeyi gerçekleştirecek köpek sahipleri tarafından iyi düşünülmeli ve karar verilmelidir.
 • Köpeklerin 12 ayı tamamladıktan sonra sonra KIF tarafından yetkilendirilmiş veterinerlerce çekilen kalça displazi röntgen sonucunun secere(ler)’ ye işlenebilmesi, için KIF tarafından kabul gören bir üst makamca (veteriner fakülteleri vb) onaylanması gereklidir.
 • Erkek ve dişi köpekler en erken 15 ay yaş sınırını tamamlamadan çiftleştirilemezler.Küçük ırklarda bu sınır 12 aydır.
 • Dişilerden her takvim yılında bir batın yavru alınabilir, erkek köpekler en son 9 (dokuz) dişiler en son 8 (sekiz)yaşında çiftleştirilebilirler.
 • Bu kural özel durumlarda köpek sahibinin, ilgili ırk derneği ve ilgili komisyonun talebi ve KIF Yönetim Kurulunun onayı ile köpeğin performans ve sağlık durumu göz önünde tutularak uzatılabilir.
 • Erkek köpekler aynı sene içinde en çok 6 (altı) farklı dişi ile çiftleştirilebilirler. Kronolojik olarak 6.(altıncı) çiftleşmeden sonrakilerden doğacak yavrulara SKB verilmez.Yıllık çiftleşme sayısı özel durumlarda köpek sahibinin, ilgili ırk derneği ve ilgili komisyonun talebi ve KIF Yönetim Kurulunun onayı ile arttırılabilir.
 • Çiftleşmeden önce köpek sahipleri Federasyona üye dernek yoksa KIF’tan, ilgili ırk derneği olması durumunda söz konusu ırk derneğinden tedarik etmiş olacakları “Çiftleşme Anlaşması”nı karşılıklı imzalamalı ve daha sonra Federasyon ve ırk derneği kopyalarını KIF’ailetmekle yükümlüdürler.Anlaşmanın birer kopyası, haklarına sahip çıkabilmeleri için, köpek sahiplerinde kalmalıdır.
 • Üretilen yavruların tanınmasını kolaylaştırmak ve üreticilerin KIF ile ortak çalışma içinde olduklarını belgelemek, üreticilik haklarının uluslararası düzeyde korunmasını sağlamak için üreticiler, KIF’ın ve FCI’ın tescil edeceği ‘’FCI Uluslar arası İsim Hakkı’’nı kullanabilirler.Bu keyfiyet en az üretim izni almış 1(bir)dişi köpek sahibi üreticiler için geçerlidir.
 • Av köpekleri ve çalışan diğer ırkların ek üretim izni kriterleri, ilgili ırk derneklerince belirlenmiş ve KIF Yönetim Kurulunca onaylanmış olacaktır. Bunlar için ilgili ırk dernekleri ya da bunların internet sitelerinden bilgi alınmalıdır.
 • Üreticiler, ürettikleri ırk(lar)ın standartlarını korumak ve geliştirmek ile mükelleftirler.
 • Anlaşmazlıklar halinde FCI üretim yönetmelikleri geçerli olacaktır.

2. KIF VE KIF ÜYESİ KÖPEK IRK DERNEKLERİNİN ÜRETİMLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI:

 • Üretim konusunda rehberlik, tavsiye ve soy kütüğü belgelerinin incelenmesi sorumluluğu KIF Yönetim Kurulu ve aldığı kararlar doğrultusunda KIF merkez ofise aittir.
 • KIF Üyesi Köpek Irk Dernekleri, ilgili oldukları ırklar için üretim kuralları hazırlamakla yükümlü ve sorumludurlar. İlgili ırk derneklerince hazırlanan üretim kural ve kriterleri KIF Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.
 • Federasyonumuzda bir ırk derneği ile henüz temsil edilmeyen köpek ırkları için işbu yönerge ile belirlenen üretim izni kuralları geçerlidir.
 • Köpeklerinin bakımını aksatan,köpeklerinin refahına ve yaşam alanına gerekli özeni göstermeyen,sürekli üretimi dışında köpek ticareti yapan kişiler KIF ve FCI tarafından olumlu karşılanmazlar. KIF’a bağlı üye derneklerden de aynı yaklaşım beklenir ve bu tarz kişileri derneklerine kabul etmemeleri istenir.

3. DAMIZLIK KÖPEK SAHİPLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Erkek ve dişi köpek sahiplerinin hakları ve sorumlulukları bu yönerge çerçevesinde ya da Federasyonumuz üyesi ırk derneklerinin düzenleyecekleri yönetmeliklere göre yapılacak özel anlaşmalar ile (Çiftleşme Anlaşması) belirlen-melidir. Böyle bir anlaşma erkek ve dişi köpek sahipleri tarafından karşılıklı olarak köpeklerin çiftleştirilmesinden önce imzalanmış olmasına rağmen anlaşmazlıklar söz konusu olursa, FCI ‘’Uluslararası Üretim Yönergesi ve Hükümleri’’ geçerlidir.
 • Erkek ve dişi köpek sahipleri çiftleşmeden önce mutlaka karşılıklı sorumluluk ve yükümlülüklerini de kapsayan yazılı bir anlaşma yapmalıdırlar. Üretilecek köpeklerin ırkını temsil eden KIF üyesi bir derneğin olması durumunda bu anlaşma ilgili ırk derneğinden, aksi durumlarda KIF merkez ofisinden temin edilecektir.Söz konusu çiftleşme anlaşması KIF tarafından bastırılarak ilgili ırk derneklerine gönderilecektir.Irk derneklerince dernek üretim sorumlusu tarafından üreticilere verilecek çiftleşme anlaşmalarında uyulması gereken kurallar KIF internet sitesinde bulunmaktadır.

KIF gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu onayı ile Federasyona üye ırk derneği olmasına rağmen köpek sahibine çiftleşme anlaşması gönderebilir.

 • Köpek sahibi, köpeği kanunen satın almış ya da hibe yolu ile edinmiş bulunan, köpeği elinde bulunduran ve sahipliğini geçerli kayıt belgesi, soy kütüğü belgesi ve mikro-çip kodu ile ispatlayan kişidir.
 • Damızlık köpeğin ilgilisi, köpeğin sahibi veya sahibinin görevlendireceği kişidir.

4.   DİŞİ KÖPEĞİN ULAŞIM VE BAKIM MASRAFLARI

Dişi köpeğin, erkek köpeğe götürülmesinin sahibi ya da güvendiği biri tarafından yapılması gerekir. Dişi köpek erkek köpeğin ilgilisi tarafından eşleşme sonuna kadar bakılır ancak, bu süre boyunca tüm masrafları da sahibine aittir. Bu süre için-de doğabilecek zararlardan, gerekebilecek veterinerlik hizmetlerinden, üretim tesisi ve tesise ait ekipmana ya da meskene veya üçüncü şahıslara verilecek hasarlardan da dişi köpeğin sahibi sorumlu olacaktır.

5. SORUMLULUK

Dişi köpeğe bu süre boyunca bakmakla yükümlü olan kişi, bu köpeğin üçüncü şahıslara vereceği zararlardan sorumlu olur. Köpek sahibi veya ilgilisi, şahsi sorumluluk sigortası alırken bu durumu göz önünde bulundurmalıdırlar.

6. DİŞİ KÖPEĞİN ÖLÜMÜ

Dişi köpek, erkek köpeğin ilgilisinin bakımı altında ölürse, bu ilgili ölüm sebebini bir veteriner raporu ile tespit ettirmeye ve durumu dişi köpek sahibine en kısa sürede bildirmeye mecbur-dur. Dişi köpeğin sahibi isterse köpeğinin ölü bedenini görebilmelidir. Ölüm sebebi, köpeğe bakmakla sorumlu olan kişiden kaynaklanmışsa, dişi köpeğin sahibi bu kayıpla ilgili olarak tazmin edilmelidir. Eğer ölüm sebebi, dişi köpeğe bakmakla sorumlu kişiden kaynaklanmadıysa, dişi köpeğin erkek köpeğin bulunduğu yere getirilmesinden sonra onun için yapılan tüm masraflar, sahibi tarafından ödenmelidir.

7. DAMIZLIK KÖPEK SEÇİMİ

Damızlık köpeğin ilgilisi, dişiyi ancak anlaşmada belirtilen erkek köpek ile eşleştirmek zorundadır. Anlaşmada belirtilen erkek köpeğin dişi ile eşleşmemesi durumunda, dişinin sahibinin bilgisi ve yazılı onayı dışında dişi başka bir erkek köpek ile eşleştirilemez. Keza, aynı dişi yumurtlama süresince birden fazla erkek köpek ile eşleştirilemez.

8. İSTENMEYEN EŞLEŞMELER

Dişi köpeğin, anlaşmada belirtilmiş olan erkek köpekten başka bir köpekle eşleşmesi halinde, erkek köpeğin ilgilisi derhal dişi köpek sahibini haberdar etmeli ve doğacak masrafları karşılamalıdır. Bu durumda erkek köpek sahibi eşleşme bedeli ya da babalık hakkı talep edemez.

9. ÇİFTLEŞME TUTANAĞI

Damızlık köpeklerin (erkek ve dişi köpeklerin) sahipleri ya da ilgilileri, KIF’dan, üretilecek köpeklerin ırkını temsil eden KIF üyesi bir derneğin olması durumunda ilgili ırk derneğinden basılı olarak temin edecekleri ‘’ÇİFTLEŞME ANLAŞMASINI’’ tam olarak doldurup karşılıklı olarak imzalamakla yükümlüdürler.

Doldurulup KIF’a iletilmesi zorunlu olan “DOĞUM TEYİD FORMU”nu, KIF Kontrol Görevlisini doğumun hemen arkasından haberdar edip, doğumu takip eden birinci ve sekizinci haftalar içinde birer adet hazırlatmak ve bu iş için varsa ödenmesi gereken ücretleri ödemek ise, dişi köpek sahibinin görevidir.Kayıt yetkililerince (kontrol görevlisi) 1. ve 2. doğum kontrollerinde uyulması gereken kurallar Federasyon internet sitesinde bulunmaktadır.

‘’Çiftleşme Anlaşması’’ aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 1. Damızlık köpeklerin adları ve soy kütük numaraları,
 2. Damızlık köpeklerin sahiplerinin ad ve soyadları, dişi köpek sahibinin adresi ve köpeği satın aldığı / sahiplendiği tarih,
 3. Eşleşmenin gerçekleştiği yerin adresi ve tarih,
 4. Her iki köpek sahip ya da ilgililerinin imzaları.

Doğacak yavruların federasyon soy kütüğüne kaydedilebilmesi için, dişi köpeğin sahibine erkek köpeğin KIF tarafından onaylı bir Soy Kütük Belgesi (SKB) fotokopisi verilmek zorundadır.

10. DAMIZLIK ÜCRETİ / ÖDENMESİ

 • Erkek köpek sahibi, eşleşme tutanağını, daha önce dişi köpek sahibi ile aralarında imzaladıkları anlaşma ile belirlenmiş eşleşme bedelini almadan imzalamamakta serbesttir. Ancak dişi köpeği güvence olarak alıkoyamaz.
 • Anlaşmada belirtilen erkek köpeğin herhangi bir sebeple eşleşememesi ya da dişinin erkeği kabul etmemesi durumlarında, damızlık erkek köpek sahibi yukarıda Mad. 2 de belirtilen masrafları dişi köpek sahibinden almaya hak kazanır, ancak damızlık ücretini talep edemez ya da alamaz.
 • Erkek köpek sahibi, anlaşmada belirtilmiş bulunan damızlık ücreti ya da babalık hakkı dışında, doğacak yavrular üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.
 • Ancak, damızlık bedeli yerine babalık hakkı olarak yavru verilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı ise, bunu anlaşmaya yazılmış olması gerekir ve aşağıdaki şartlarda anlaşmada belirtilmiş olmalıdır:
 1. Erkek köpek sahibinin yavru ya da yavruları seçeceği tarih,
 2. Erkek köpek sahibinin yavru ya da yavruları teslim alacağı tarih,
 3. Erkek köpek sahibinin yavru ya da yavruları seçebileceği son tarih,
 4. Erkek köpek sahibinin yavru ya da yavruları teslim alabileceği son tarih,
 5. Tüm bu işler için ulaşım masraflarının kim tarafından karşılanacağı (normal olarak erkek köpek sahibi tarafından),
 6. Yavruların ölü doğması, yaşayan tek yavru kalması, erkek köpek tarından seçilen yavru ya da yavruların teslim alınmadan ölmeleri gibi özel durumları kapsayan şart(lar).

11. DİŞİNİN GEBE KALMAMASI

Eşleşmenin doğru gerçekleşmesine rağmen, dişinin gebe kalmaması halinde erkek köpeğin sahibi ücretsiz olarak, dişinin bir sonraki eoustrus (çiftleşme) döneminde dişiyi aynı köpek ile bir ücret talep etmeden çiftleştirmeyi taahhüt eder ya da damızlık ücretinin bir kısmını (en az % 70 ini) geri ödeyerek anlaşmayı iptal edebilir. Bu durum ve detaylar çiftleşme gerçekleşmeden önce yapılmış olan anlaşmada bulunmalıdır.

12. SUNİ TOHUMLAMA

Suni tohumlama daha önce hiç yavrusu olmamış erkek ya da dişi köpeklerde uygulanmaz. Suni tohumlama ancak Federasyonun onayladığı yetkili veterinerlerce uygulanabilir ve suni tohumlama yapıldığında “Çiftleşme Anlaşması” yerine bu kez köpek sahipleri veya ilgilileri ve suni tohumlamayı yapan veterinerin de imzalayacağı bir “SUNİ TOHUMLAMA TUTANAĞI” mutlaka hazırlanıp bir kopyası Federasyona iletilmelidir.

Ülkemizde yeterli sayıda, kalitede ve nitelikte bulunmayan ırklar için Federasyon Yönetim Kurulu ve ilgili komisyonun onayı ile ön şart aranmaksızın suni tohumlama yapılmasına izin verilebilir.

Üreticiler yüksek kalite ve nitelikte olan ve bu nitelikleri ispatlanmış damızlık erkek köpeklerin spermlerini tarih sınırlaması olmaksızın daha sonra üretimde kullanılmak üzere Federasyonca yetkilendirilmiş veya önerilen kurumlarda saklayabilirler. Spermlerin saklanması ile ilgili tüm masraflar söz konusu erkek köpek sahibine ait olup, bu spermlerle ilgili tüm tasarruf hakları ilgili köpek sahibine aittir.

Erkek köpekten sperm alınması ve sair suni tohumlama masrafları dişi köpek sahibine aittir. Yukarıda eşleşme öncesi, eşleşme sırasında ve eşleşme sonrası dişi ve erkek köpeklerin sahiplerine ait olduğu belirtilen tüm hak ve sorumluluklar suni tohumlama içinde geçerlidir.

13. ÜRETİM HAKKININ DEVRİ VE KİRALAMA ANLAŞMASI

Kural olarak, dişi köpeğin eşleşme dönemindeki sahibi yavruların üreticisi sayılır. Dişi köpekten yavru alma ve erkek köpeğin damızlık olarak kullanılma hakları üçüncü şahıslara devredilebilir.

Bu devir köpekler eşleştirilmeden önce bir anlaşma yazılıp imzalanmak suretiyle gerçekleştirilmiş ve Federasyona bildirilerek onaylatılmış olmalıdır.

Devir anlaşmasına üretim hakkı devredilen dişi köpekten doğacak yavruların federasyon soy kütüğüne kayıt başvurusunun kim tarafından yapılacağı da yazılmış olmalıdır. Böyle bir anlaşma ile dişinin üretim hakkını alan şahıs, anlaşma süresince, eğer anlaşma bir çiftleşme ve gebelik süresi için yapılmışsa, eşleşme anından yavrular doğup anne altından çıkana / yeni sahiplerine teslim edilene kadar, yavruların üreticisi kabul edilir.

Konu ile ilgili ‘’Devir Sözleşmesi’’ örneği Federasyon internet sitesinde bulunmaktadır.

14. TEMEL KURALLAR

Aynı ırka mensup ve Federasyon Soy Kütüğüne kayıtlı köpeklerden doğan yavrular, yukarıdaki maddelerde ayrıntılı olarak tarif edilen tüm uygulamaları gerçekleştirilmiş ve Federasyona da iletilmeleri gereken belgeler iletilerek bildirilmiş ise, SKB sahibi yavrular olarak kabul edilir ve dişi köpek sahibi Federasyona her bir yavru için ödemesi gereken ücreti ödediğinde bu yavrular için Federasyon FCI onaylı birer Soy Kütük Belgesi düzenleyerek yavrular 8 haftalık olduktan ve ikinci batın teyidleri yapılıp mikroçipleri takıldıktan sonra dişi köpek sahibine iletir. Yavrular anne altından en erken 8 haftalık olduklarında ( yedinci haftalarını doldurduktan sonra) yeni sahiplerine teslim edilebilir. Tüm ırklara mensup yavruların sekizinci haftadan önce anne altından ayrılmaları yanlıştır.

FCI ve KIF LOGOSU TAŞIYAN SK Belgeleri, kayıtlı köpeğin kalitesini değil soy geçmişini ve kimliğini gösteren belgelerdir.

15. YAVRULARIN SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARI

 • Başka bir belge olmaması halinde, gebe dişinin sahibi, ya da bir anlaşma federasyona iletilmiş ise, dişinin üretim hakkını bu anlaşma ile devralmış olan kişi, doğacak yavruların üreticisi sayılır.
 • Yavruların KIF Soy Kütüğüne kaydedilmelerinden sonra bunlar için KIF tarafından hazırlanacak SKBlerinin özellikleri KIF İÇ TÜZÜĞÜ ile belirlenmiştir.

   Yavrular anne altından ayrılmadan önce mutlaka birer mikro-çip takılmış olmalı, mikro-çip barkodları federasyona DOĞUM TEYİD FORMU ile birlikte iletilmiş bulunmalı ve mikro-çip barkodları federasyonca hazırlanan SKBne de işlenmiş olmalıdır.

 • Yavrular yeni sahiplerine mikrochipleri takılmış olarak mümkün olduğunca SKB’leri ile teslim edilmelidir. SKB’de üretici olarak adı geçen kişi , SKB’nin arka yüzüne yavruyu sahiplendirdiği kişinin adını yazarak imzalamalıdır.Ayrıca üretici, yavruyu devrettiği kişinin tüm bilgilerini (isim, adres, telefon vb) KIF veri tabanına işlenmek üzere KIF merkez ofise bildirmekle yükümlüdür.
 • Yavrular, dişi köpek sahibi ya da anlaşma ile üretim hakkını devralmış bulunan geçici sahip adına ya da bunlardan birinin üretici ismi ile kaydedilirler.
 • Kaydı olmadığı, izlenmesi gereken formaliteleri tamamlanmamış olduğu için bir SKB’ne sahip bulunmayan bir yavrunun sahibi ya da üreticisi, yavrunun KIF Soy Kütüğü’ne kayıtlı anne ve babadan doğduğunu iddia ediyorsa, söz konusu yavrunun iddia ettiği gibi KIF Soy Kütüğüne kayıtlı anne babadan doğduğunu ispat etmek için KIF’ın belirlediği bir kurum veya laboratuvar aracılığıyla,KIF ın yetkilendirdiği şahitlerin gözetiminde örnekler alınarak bir DNA testi yaptırmak zorundadır. DNA örneklerini KIF tarafından belirlenen gerekli kuruma iletilir ve sonuç beklenir. DNA testi giderleri, yavru sahibi ya da üreticisine, başvuruyu yapana aittir. Zira yavrunun KIF Soy Kütüğüne kayıtlı anne ve babadan doğmuş olduğunu ispat zorunluluğu, bunu iddia eden yavru sahibi ya da üreticiye aittir.
 • DNA testi neticesi olumlu çıkar, yani yavrunun iddia edildiği gibi belli ve kayıtlı anne babadan doğmuş olduğunu doğruluyor olursa, yavru köpek için KIF Soy Kütüğü arşivinde bulunan anne-babaya ait bilgileri de kapsayan bir SKB düzenlenerek bedeli karşılığında köpek sahibine teslim edilir.
 • SKB, adına düzenlendiği köpeğe aittir, aynı zamanda köpeğin nüfus kağıdı yerine geçer. Bu belgelerin özensiz ya da kötüye kullanılmaması gerekir. Bu yönde bir şüphe veya şikayet oluşması durumunda DNA testine başvurulur. DNA testi sonucu beyan edilen köpek çıkmaması durumunda masrafı köpek sahibi karşılar ve disiplin kuruluna sevk edilir.DNA sonucu olumlu ise şikayette bulunan kişi DNA masrafını karşılar.
 • Yavrular için SKB ile birlikte her yavrunun adına düzenlenerek üreticiye iletilen ‘’Kariyer Defteri’’ de keza adına düzenlendiği köpeğe aittir. Bu belgeler, köpeğin sahip değiştirmesi halinde mutlaka köpek ile birlikte yeni sahibine teslim edilmek zorundadır. Köpeğin önceki sahibi bu belgelerin ancak fotokopilerini muhafaza edebilir.