KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU (KIF)

____________________________________________________________________________________________________________

KIF IRK DERNEKLERİ

IRK STANDARTLARI YARIŞMALARI – “CW-CAC”

YÖNERGESİ

İÇİNDEKİLER

1   Esaslar

2   Uygulamalar

3   Kısıtlamalar

4   Özel gereklilikler / köpeklerin kabulü

5   Sınıflar

6   Nitelikler ve yerleşimler

7   Unvanlar, ödüller ve ana ring yarışmaları

8   Hakem üyeleri

9 Gösteri düzenleme komitesinin görevleri

10 Gösterilerde hakemler için kısıtlamalar

11Şikayetler

12 Cezalar

13 Katılım yasağı

14 Uygulatma tasarrufları

Bu yönerge, sadece “KIF Irk Dernekleri CW yarışmaları için geçerlidir.  

I.          ESASLAR

Bu KIF Irk Dernekleri Irk Standartları Yarışmaları (CW) Yönergesi tüm Türkiye de geçerlidir ve Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (aşağıda kısaca KIF olarak anılacaktır) üyesi tüm dernekler bu yönergeyi kabul eder ve uymakla yükümlüdürler. Irk Dernekleri Irk Standartları Yarışmaları (bu yarışmalar aşağıda CW Yarışmaları olarak anılacaktır) iş bu yönergeyi kabul etmesi ve bu yarışmaların gerçekleştirilmesine izin vermesi halinde, temsil etikleri ırklar için özel kulüp yarışmalarını bu yönerge çerçevesinde düzenleyebilirler.

CW Yarışmalarının her birinin resmi ismi olmalıdır. Bu yarışmalar CW (Irk Derneği Şampiyonu – Kulüp Şampiyonu ve veya CW Adaylık Unvanı) unvanının verileceği organizasyonlardır. Bu organizasyonlar sadece KIF çatısı altında KIF ya da KIF Üyesi Irk Dernekleri ve varsa anlaşmalı dernekler KIF’in izni ile düzenlenebilirler.

“CW” unvan verileceği yarışmaların yıllık programını, yarışma çizelgesini hazırlamak ve yayınlamak Irk Derneğinin görevidir.

KIF tarafından onaylanan yarışmalar şu şekilde belirtilmeli ve gösterilmelidir: “KIF’ın verdiği yetki ile CW “ …. Irk Derneği Köpek Irk Standartları Yarışması”. Bu yarışmaların duyurularında ve yarışma kataloglarında KIF Logosu ( KIF )” ifadesi açıkça bulunmalıdır.

Türkiye içinde “Tüm Irklar İçin Irk Standartları Yarışmaları” sadece KIF tarafından düzenlenebilir. CAC unvanı sadece KIF tarafından yapılan yarışmalarda verilebilir.

II.         UYGULAMALAR                                                                                                            

KIF üyesi dernekler bir sonraki yılın organizasyon programlarını her yıl 1 Eylül tarihine kadar KIF’a iletmek zorundadırlar.

Her yarışma (kulüp yarışmaları) için bir beyanname hazırlanmalı ve bu beyannamede yarışma organizatörü, yarışma yeri ve tarihi, son başvuru tarihi, katılım bedeli yazılmış olmalıdır. Bu beyannamede ayrıca yarışma günü programı, saatleri ve hangi hakemlerin hangi ırkları değerlendireceğini de belirten bir hakem listesi bulunmalıdır.

III.        KISITLAMALAR

Her bir cinsiyet, ırk ve variasyon için – FCI Köpek Irkları Nomenklatürüne uygun olarak – aynı günde ve aynı yerde bu yönetmelikle tarif edildiği gibi birden fazla CW unvanı verilebilir.

KIF, bu etkinliklerin, birbirlerinden en az 200 km mesafede bulunan yerlerde yapılmaları kaydıyla, aynı gün içinde birden fazla yarışma organize edilmesine izin verir. Bu mesafenin 200 km den daha az olması halinde, ilk olarak başvuru yapan organizatörün, ikinci başvuru sahibine muvafakatini vermesi halinde, KIF ikinci yarışmanın gerçekleştirilmesine de onay verilebilir. Bu durumda, gösteri yerleri ve günleri göz önüne alınarak, FCI Köpek Irkları Nomenklatürüne göre, FCI Köpek Irk Gruplarının iki organizasyon arasında uygun biçimde bölünmesi gerekir.

CW yarışmaları düzenlemek için gerekli izin kararını KIF Yönetim Kurulu verir.

IV.      ÖZEL GEREKLİLİKLER / KÖPEKLERİN YARIŞMAYA KABULÜ ve KATALOG ÇALIŞMASI

Köpeklerin iyi hali ve refağı tüm organizasyonlarda EN ÜST ÖNCELİK olmalıdır.

Organizatörler, gösterilecek olan ırkların sadece ırk standartları KIF ve FCI tarafından kesinlikle ya da geçici olarak kabul edilmiş olanlar ve SK Belgeleri KIF yada FCI tarafından tanınan bir FCI üye ülkesinin ya da FCI üyesi olmayan bir ülkenin şecere defterine yada şecere defteri ekine (bekleme listesi) tescil edilmiş olanlar yada FCI tarafından (ne kesin ne de geçici olarak) henüz tanınmamış olanlar olduğunu araştırıp tespit etmelidirler. Ancak, bu durumda ırklar, ulusal düzeyde tanınmış olmalı ve yarışmaya katılacak köpek için KIF’ın tanıdığı ve FCI Üyesi ya da sözleşme ortağı olan ulusal bir kinoloji organizasyonu tarafından SKB hazırlanmış olmalıdır.

Derneklerin CW unvan verileceği tüm Irk Standardı Yarışmalarında, yarışmaya katılacak köpeklerin FCI Irk Gruplarına göre ayrılmaları ve ırk gruplarının da FCI Irk Grupları sırasına göre sıralanması, kesinlikle zorunludur.

Bu gruplar aşağıdaki gibidir:

Grup 1            Koyun Köpekleri ve İsviçre Sürü Köpekleri hariç Sürü Köpekleri

Grup 2           Pinscher ve Schnauzer – Molossoid Cinsler – İsviçre Dağı ve Sürü Köpekleri

Grup 3            Teriyerler

Grup 4            Dachshundlar

Grup 5            Spitzler ve İlkel Irklar

Grup 6            Koku köpekleri / av kovucu köpekler

Grup 7            Fermalı Av Köpeği Irkları

Grup 8           Fermasız Av Köpeği Irkları / Avı doğrudan uçuran köpekler – Su Köpekleri

Grup 9            Eşlik eden / refakatçi Irklar ve Oyuncak Köpekler

Grup 10         Görerek av takip eden Irklar / Tazılar

Irk Standartları / Güzellik Yarışmaları için hazırlanması zorunlu olan katalogların kapak ve ilk sayfalarında KIF logosu net şekilde yer almalıdır. Yukarıdaki gibi sınıflandırması yapılarak hazırlanan CW Katalogunda her kayıtlı köpeğin kaydı aşağıdaki bilgileri içermek zorundadır

Köpek Katalog Sıra Numarası

Köpeğin SK deki Adı

SK Kayıt Numarası

Baba Adı

Anne Adı

Üretici Adı

Sahibi

Liste içinde yer alan köpeklerin sıra numaraları aritmetik sıralama ile 1 den son köpeğinde numarasını içerecek şekilde kesilmeden sıra numarası verilmiş olarak dizilmelidir.

Hasta (geçici olarak hasta ya da bulaşıcı bir hastalıktan muzdarip), topal, testislerinde atrofi görülen (tek testisli) erkek köpekler ve emziren ya da enikleri beraberinde olan, çiftleşme döneminde / kızanda olan dişi köpekler herhangi bir ırk standardı ya da mera yarışma / sınavına kabul edilmezler. Çiftleşme döneminde / kızanda olan dişilerin, organizatörlerin yarışmayı düzenledikleri yönetmelik kurallarına bağlı olarak katılmasına izin verilebilir. Kör ya da sağır köpeklerin KIF gösterilerine katılmasına izin verilmez. Ancak, bu kurala uyulmaması ve yarışmada görevli bir hakemin bir köpeğin sağır ya da kör olduğunu fark etmesi halinde, köpek yarışmadan ihraç edilmelidir.

Katalogda yer almayan köpekler, bunların katalogda yer almamalarının sebebi yarışma organizasyon komitesinin sorumluluğunda bulunan bir konudan (katalogun baskı prosesindeki sorunlar v.b.) kaynaklanmadıkça, görevli hakem tarafından mensubu bulundukları ırkın yarışma kataloğunda yer alan diğer temsilcileri ile birlikte ve aynı ringde değerlendirilemezler (yarışma kataloğunda yer alan köpeklerin değerlendirilmesi bittikten sonra başka bir ringde değerlendirilirler, sıralamaya giremezler ve herhangi bir adaylık unvanı alamazlar). Ancak, yarışma kataloğunda organizatörün sorumluluğundaki bir hata sebebi ile yer almayan köpekler, ırka mensup diğer köpekler ile birlikte yarışma ringinde görevli hakem tarafından değerlendirilebilir, sıralamaya girer ve hakem layık bulursa adaylık unvanlarını da alabilirler.

Kesik kuyruklu ya da kesik kulaklı köpeklerin, ırkın meşei ülkesi ve yarışmanın gerçekleştiği ülkenin yasal yönetmeliklerine göre, yarışmaya kabul edilmeleri ya da edilmemeleri gerekir. Kuyruğu ya da kulakları kesik olan ve olmayan köpekler hakkında hakemler değerlendirmelerini, herhangi ayırım yapmaksızın ve sadece köpeklerin mensup oldukları ırkın FCI tarafından kabul edilmiş standartlarına göre yapılmalıdırlar.

Yapı, renk ya da biçimi değiştiren bir madde ile köpeğin kürkünü, derisini ya da burnunu işlemden geçirmek / boyamak yasaklanmıştır. Köpeği yarışma alanında herhangi maddeyle ya da teçhizatla yukarıda bahsi geçen işlem için hazırlamak da yasaktır. Yarışma alanı içinde köpekleri sadece taramaya ve fırçalamaya izin verilir. Aynı zamanda, köpeği hazırlama masasında, hazırlık için gerekli olandan daha uzun bir süre bağlı tutmak da, yasaklanmıştır.

Mikro-çipler (ISO-standardı) ve dövmeler / tatoolar eş değerde geçerliliğe sahiptirler. Eğer yarışma yerinde farklı çipleri okuyan bir tarayıcı / universal tarayıcı yoksa, yarışmacı kendi tarayıcısını yanında bulundurmak zorundadır.

Yarışmalar katılacak tüm köpeklerin SK Belgeleri ve aşı karneleri sahipleri tarafından yanlarında bulundurulmak zorundadır.

Organizasyon komitesi, yarışmada herhangi yarışmacının katılımını iptal etmek hakkına sahiptir; yani Organizasyon komitesi, KIF Yönetmelikleri gereği haklı bir sebeple, yarışmacı köpeğin sahibi, köpeğinin yarışmaya katılması için yapması gereken her şeyi tam, eksiksiz ve zamanında yapmış olsa bile, köpeğin yarışmaya katılmasını engelleyebilir. Örneğin köpek sahibinin başvuruları yapıp gerekli ücretleri ödedikten sonra organizatör KIF Üyesi Köpek Irk Derneği ya da KIF hakkında gerçek olmayan veya olumsuz beyanlarda bulunduğu tespit edilirse, bu kişinin köpeği yarışmaya kabul edilmeyebilir.

KIF tarafından yasaklı durumunda olan kişiler ve bu kişilere ait köpekler yarışmalara katılamazlar.

V.      KÖPEK YAŞ SINIFLARI / GRUPLARI

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ya da kendisi için iki kez başvuru yapılmış köpeklerin yarışmaya katılmalarına izin verilmez. CW yarışmasının gerçekleştiği yerde yarışmanın yanı sıra, çerçeve programı dâhilinde, aynı gösteri zemininde ek gösteriler ya da yarışmalar yapılmasına izin verilir.

KIF’ın izni ile yapılacak CW yarışmalara köpekler sadece aşağıdaki sınıflarda / yaş gruplarında katılabilirler:

a.      CW unvanının verilebileceği sınıflar / yaş grupları

–    Ara Sınıf                        (15 – 24 aya kadar) zorunlu

–    Açık Sınıf                       (15 ay ve üzeri)         zorunlu

–    Çalışan Köpek Sınıfı   (15 ay ve üzeri)        zorunlu

–    Şampiyon Sınıfı           (15 ay ve üzeri)         zorunlu

Sadece bu klasmanlarda yarışan köpekler CW unvanı alabilirler.

Bunun dışında:

–    Genç Sınıf ta bulunan köpekler     (9 – 18 ay arası ) JCW unvanı alacaklardır.

Çalışan Köpek Sınıfı

Bir köpeğin yarışmaya bu sınıfta katılabilmesi için giriş formunun ekinde, köpeğin mensup olduğu ırk için düzenlenen mera / iş / çalışma sınavlarına katılıp geçerli / yeterli not ya da puan aldığını teyit eden, sınav hakem(lerin)in imzasını taşıyan değerlendirme formunun bir kopyası ile köpeğin katılmış ve başarı ile yapmış olduğu bu sınava ait yönetmeliğin de bir kopyasının bulunması gerekir.

Mera / iş / çalışma sınavlarına katılmaları gereken Çalışan Köpek sınıfında yarışmalara katılma hakkı elde edebilecek ırklar, FCI Köpek Irk Grupları listesinin ayrıntılarında gösterilmiş olanlardır.

Şampiyon Sınıfı

Bir köpeğin yarışmaya Şampiyon Sınıfında katılabilmesi için, yarışma son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki unvanlardan birini kazanmış olduğunun teyit edilmesi gerekir; unvan belgesinin bir kopyası başvuru formuna eklenmelidir. 

  • FCI Uluslararası Şampiyonu (CACIB ya da CACIT unvanları)
  • Ulusal Şampiyon
  • FCI üyesi olmayan ülkelerden de Ulusal Şampiyonluklar tanınabilir.

Katalog basıldığında, sorun bir baskı hatasından kaynaklanmadıkça bir köpeği bir sınıftan bir diğerine aktarmak mümkün değildir.

b.      CW unvanının verilemeyeceği sınıflar:

      -Yavru Sınıfı                             (6 aya kadar)                                    seçmeli

      -Çok Genç Sınıfı                       (6 ile 9 ay arası)                               seçmeli       

      -Yaşlı / Veteran Sınıfı               (8 ve yukarısı)                                   zorunlu          

Köpeğin yaş hesabı için kesin tarih, köpeğin katılacağı yarışma tarihi ile kayıtlı doğum tarihi arasındaki farktır.

c.Seçmeli Toplu Yarışma kategorileri

Bu kategorilerde yarışabilmek için, köpekler zorunlu sınıflardan sadece birine kaydettirilmelidir.

–     Çiftler Yarışması: Gerçekleştirilen yarışmaya katılan aynı sahibe ait ve pozitif not almış bir erkek ve aynı ırk ve çeşitten / varyasyondan bir dişi köpeğin oluşturdukları köpek çiftlerine açık bir kategoridir.

–     Üretim Sınıfı Yarışması: aynı ırk ve çeşitten / varyasyondan, cinsiyet ayrımı olmaksızın, sahip olmasa bile aynı üretici tarafından üretilmiş (yani aynı üretici ismi ile kaydedilmiş) en az üç ve en fazla beş köpekten oluşan gruplara açık bir kategoridir.

–     Soy Grubu/Yarışması : Bir erkek ya da dişi köpek ve soyundan (oğulları ya da kızları veya torunları) en az üç ve en fazla beş köpeğin oluşturdukları gruplara açık bir kategoridir.

Bu seçmeli yarışma kategorilerinde de köpekler mensup oldukları ırkların değerlendirildikleri ringlerde değerlendirilmelidirler.

Vı.       IRK STANDARTLARI DEĞERLENDİRME NOTLARI VE DERECELENDİRME

Hakemler ırk standardı değerlendirmelerinde köpeklere aşağıda açıklanan notları verebilirler:

MÜKEMMEL: Sadece fiziksel özellikleri mensup olduğu ırkın İdeal standartlarına çok yaklaşan, mükemmel şekilde sergilenen, uyumlu ve kusursuz bir kondisyonda bulunan, çok klas ve olağanüstü bir duruşa sahip olan bir köpeğe verilir.

ÇOK İYİ sadece ırkının tipik özelliklerine sahip, dengeli orantıları olan ve iyi durumdaki bir köpeğe verilir. Morfolojik olmamak şartı ile birkaç ufak tefek kusuru hoş görülebilir. Bu ödül, sadece klas bir köpeğe verilir.

İYİ Irkının ana özelliklerine sahip, üremesi halinde sonraki nesillere ırsi olarak geçirmeyeceği hataları olan bir köpeğe verilir.

YETERLİ Irkının özelliklerine yeterince uygun ama ırkının bilinen özelliklerinin tamamına sahip olmayan ya da fiziksel açıdan ırkın göstermesi gereken özelliklerinde eksiklikleri olan köpeklere verilir.

DİSKALİFİYE Irk Standardında tarif edilen tipe uymayan, ırk standardında tarif edilen tutum / davranış biçimini göstermeyen ya da agresif / saldırgan olan, testislerinde eksik ya da kusuru olan, önemli sayılacak diş ya da çene yapısı kusurları bulunan, renk ve / ya da tüy yapısı kusurları olan, albinoluk işaretleri taşıyan ya da albino olan köpeklere verilen nottur. Bu not daha ziyade, ırka ait özelliklerden biri ya da bir kaçına, bu durumun sağlığını olumsuz etkileyeceği kadar uzak olan, köpeğe verilir. Ya da bu not mensup olduğu ırkın Standartlarınada, eleminasyon hatası olarak sayılmış hatalardan bir ya da daha fazlasını gösteren köpeklere verilir.

Yukarıda AÇIKLANAN değerlendirme notlarından biri ile değerlendirilemeyen köpekler, ringden çıkartılmalı ve bu köpekler için şu açıklama / niteleme yapılmalıdır:

DEĞERLENDİRİLEMİYOR Bu niteleme, yukarıda açıklanan notlardan herhangi bir tanesinin verilemediği köpekler için yapılır. Mesela köpek hareket etmiyor, koşmuyor, sürekli sahibi ya da ringde köpeği gösteren kişinin üstüne atlıyor, ringden dışarı çıkmaya çalışıyor ve bu sebeplerle hareket mekanizması ve hareket sırası / sistematiği değerlendirilemiyorsa veya sürekli hakemden kaçtığı için hakem köpeğin dişlerini, genel yapısını, kuyruğunu veya testislerini kontrol edemiyorsa ya da söz konusu köpekte yanıltma, kandırma denemesi şüphesi yaratan bir takım müdahale izleri bulunuyorsa, hakem köpek için bu nitelemeyi yapar. Hakemde köpeğin orijinal durumunu gizlemek için yapılmış olduğu izlenimini yaratan müdahalelerin (göz kapağı, kulak ya da kuyruk düzeltme operasyonları gibi) varlığı da köpeğin bu nitelemeyi almasına sebep olacaktır.

.

Her sınıfın en iyi dört köpeği, en az “ÇOK İYİ” almış olmaları halinde dereceye girebilirler.

  1. UNVANLAR, ADAYLIK UNVANLARI VE ŞEREF ÖDÜLÜ YARIŞMALARI

1.CW: Irk Derneği Irk Standartları / Güzellik Şampiyonu Adayı Unvanı

CW ünvanı unvanı için değerlendirmeye alınabilecek köpekler, “MÜKEMMEL 1inci” notu ile değerlendirilen köpeklerdir. CW, sadece söz konusu köpeğin üstün kalitede olduğu değerlendirmesi yapılması halinde verilebilir. CW, “MÜKEMMEL 1inci” notu ile otomatik ve zorunlu olarak bağlantılı değildir, yani hakem her “MÜKEMMEL 1.NCİ”ye CW unvanı vermek zorunda değildir.

Irk Derneği Irk Standartları / Güzellik Şampiyonu Yedek Adayı Unvanı (RCW) “MÜKEMMEL” notu ile değerlendirilen ikinci en iyi köpeğe verilir. Ancak hakem RCW unvanını CW unvanı verdiği her sınıfta vermek zorunda değildir; bu unvanı da ancak layık bulduğu köpek varsa verir.

Hakem, köpeklerin yaşları ya da FCI tarafından kabul edilen bir soy kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeksizin, sadece kalitelerine göre “CW” ve “RCW” unvanlarını verir.

Bir köpeğin “CW” ve “JCW”- Irk Derneği Irk Standartları / Güzellik Şampiyonu ünvanını almaya hak kazanması için gerekli yarışma sayısı ve koşullar ilgili ırk derneğinin isteğine bağlıdır.

Her bir cinsiyet ve ırk için her yarışmada sadece tek bir hakem CW ve diğer adaylık unvanlarını verebilir ve bu hakem, yarışmadan önce tayin edilmiş ve yarışma katalogunda bu değerlendirmeleri yapacağı ilan edilmiş olmalıdır.

IIX.      ŞEREF RİNGİ YARIŞMALARI

Birden fazla derneğin ortak organize ettiği yarışmalar içinde gerekli olması halinde;

Grubun En İyisi (BIG), Yarışmanın En İyisi (BIS), Üretim Grubu, Nesil Grubu, Çiftler Yarışması, En İyi Yaşlı Veteren, En İyi Genç Köpek, En İyi Yavru Köpek, En İyi Bebek Köpek değerlendirmeleri Şeref Ringinde ve önceden tayin edilmiş olan tek bir hakem tarafından yapılmalıdır.

Bu değerlendirmeleri, ancak KIF kararı ile bu değerlendirilmeleri yapmasına izin verilmiş ve baktıkları ırklar için hakem unvanı almış hakemler yapabilirler.

IX.      HAKEMLER

Sadece tayin edilmiş hakemler değerlendirme notu vermeye ve köpeklerin derecelendirme / sıralamasını yapmaya ve CW şampiyon adaylığı unvanlarını vermeye yetkilidirler. Bunu yaparken dışardan yardım almaksızın ve / veya başka bir kimsenin müdahalesi olmaksızın kararlarını vermekle yükümlüdürler.

Sadece KIF tarafından belli ırklar için gerekli sınavları başarı ile vererek yetkilendirilmiş hakemler görevlendirildikleri yarışmalarda, yetkili oldukları ırklara mensup köpekleri değerlendirip bunların derecelendirilmesi / sıralamasını yapabilirler. Görevlerini, sadece geçerli olan FCI Irk Standardına göre yapmak zorundadırlar.

Başka bir FCI Üyesi Kinoloji Organizasyonu’na mensup ve bu organizasyon tarafından belli bir için yetkilendirilmiş bir hakem, sadece KIF tarafından davet edilip yetkili olduğu bir ırka mensup köpekleri belli bir ırk standartları / güzellik yarışmasında değerlendirmekle görevlendirilirse, Türkiye’de görev / hakemlik yapabilir. Bu kural hem belli ırklara mensup köpeklerin değerlendirilmesi ve hem de Şeref Ringi yarışmaları için geçerlidir.

FCI Üyesi olmayan kinoloji organizasyonlarına mensup hakemler, ancak mensubu oldukları kinoloji organizasyonu FCI ile bir centilmenlik anlaşması ya da bir anlaşma yaparak bağlantı kurarsa, FCI Üyesi kinoloji organizasyonlarının düzenleyip gerçekleştirdikleri yarışmalarda görev alabilirler. Ayrıca bu hakemlerin FCI Üyesi kinoloji Organizasyonlarının düzenledikleri yarışmalarda görev alabilmek için, mensup oldukları FCI Üyesi olmayan kinoloji organizasyonunun resmi ulusal hakem listesinde yer alıyor olmaları gerekir.

Bu hakemlerin FCI Üyesi Kinoloji Organizasyonlarınca düzenlenecek yarışmalarda görev alabilmeleri için gerekli olan diğer şartlar FCI Irk Standartları / Güzellik Yarışmaları Yönetmeliği (FCI Show Regulations) Madde 9 da tarif edilmiştir.

  1. YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

Organizatörler, KIF Irk Standartları Yarışmaları, Hakemlik Yönetmeliği ve Irk Dernekleri CW Yarışmaları Yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu yönetmelik kurallarına uymalıdır.

Ayrıca yarışma organizasyon komitesi köpek sahiplerinin başvuru süresi içinde ve geçerli / eksiksiz başvurularını yazılı olarak cevaplayıp, başvuru ile ilgili bir sorun olmadığını ve katılımcının köpeğinin yarışma katalogunda yer alacağını bildirmek zorundadır.

Yarışma organizasyon komitesi yarışma başlamadan yarışmaya ait tüm başvuru formları ve gerekli resmi evrakları yarışma alanında hazır bulundurmalıdır..

KIF, Irk Derneği Irk Standartları / Güzellik Yarışmaları Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalar sırasında yarışma alanında ortaya çıkabilecek herhangi olaydan sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk organizasyonu yapan Irk Derneğine aittir.

1. HAKEMLERİN DAVET EDİLMESİ

a.      Yarışma organizatörleri, hakemleri öncelikle KIF yazılı olarak bildirmeli ve sonrasında davet etmelidirler.. Hakem de, daveti kabul ya da reddettiğini cevaben yazılı olarak organizatöre bildirmekle yükümlüdür. Önemli ve geçerli bir mazereti bulunmadıkça hakem her zaman hakemlik yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

b.      Eğer hakem, önemli ve geçerli bir mazereti bulunduğu için yükümlülüğünü yerine getiremiyor ve hakemlik yapamayacaksa, yarışma organizatörünü telefon, faks, e-posta yada telgrafla derhal bilgilendirilmelidir. İptal, mektupla teyit edilmelidir.

c.       Aynı şekilde, yarışma organizatörü de davetini korumakla bağlıdır. İptaline sadece mücbir sebep gerekçeleriyle ya da hakem ile karşılıklı mutabakat yoluyla karar verilebilir.

d.      Yarışma organizatörleri yarışmayı iptal etmeye mecbur kalmaları halinde, yaptığı masraflarını hakeme iade etmekle yükümlüdürler. Eğer bir hakem, “mücbir sebep” dışında bir gerekçeyle hakemlik etme yükümlülüklerini yerine getiremezse, zaten üstlenilmiş olabilecek her türlü gideri ödemekle yükümlüdür.

2. IRKLARIN DEĞERLENDİRİLMELERİ

Hakemler, varsa Şeref Ringinde alacakları görevlerin yanı sıra, değerlendirmeleri programlanan köpeklerin ırkları ve sayıları hakkında oldukça önceden haberdar edilmelidirler. Bu bilgileri hakeme önceden ve yazılı olarak göndermek yarışma organizatörünün sorumluluğudur.

KIF, görevlendirdiği hakemlerden, değerlendireceği her köpek için ayrı bir yazılı rapor talep ediyorsa, bir hakemden saat başına yaklaşık 20 köpekten fazlası ve gün başına 80 den fazla köpek hakkında karar vermesi beklenmemelidir. Eğer böylesi bir yazılı rapor gerekmiyorsa, hakemden yine de günde 150’den fazla köpeği değerlendirmesi istenmemelidir. Hakem ile KIF arasındaki önceki mutabakata istinaden, bu rakamlar biraz azaltılabilir ya da artırılabilir. Eğer bir hakemden 80 köpek hakkında (raporla) ya da 150 köpek ya da daha fazlası hakkında (raporsuz) karar vermesi bekleniyorsa, hakem bu konuda bilgilendirilmelidir ve bu sayılarda köpeği değerlendirebileceğini bildiren muvafakatini yazılı olarak yarışma organizatörüne iletmesi gereklidir.

3. HAKEMLERİN HAKLARI

İkamet ülkesi dışındaki FCI Uluslararası Yarışmalarına hakemlik yapmak için KIF kanalı ile veya KIF tarafından Türkiye’ye avdet edildikleri için gelecek hakemlerin hakları FCI Uluslar arası Irk Standartları Hakemliği Yönetmeliği’nde (FCI International Show Judges Regulations), Türkiye içinde görev yapacak Ulusal KIF Irk Standartları Hakemlerinin hakları ise KIF Ulusal Irk Standartları Hakemliği Yönetmeliği Madde 13 de tarif edilmiştir.

4. HAKEMLERİN AĞIRLANMALARI İLE İLGİLİ KISITLAMALARI

  1. Hakemler, hakemlik yapacakları yarışmalara, yarışmaya köpek ya da köpekleri ile katılacak bir yarışmacı ile birlikte seyahat edip gidemezler, yarışmaya katılan herhangi yarışmacı ile sosyalleşemez ya da yarışmadan önce onun evinde kalamaz.
  2. Organizatörlerin, yarışma öncesinde bir yarışmacıya hakeme göz kulak olma görevi vermelerine ve yarışma boyunca bu hakemlerin yarışmaya köpekleri ile katılan bir yarışmacının evinde konaklatılmalarına izin verilmez.

5. KATALOG

Hakem, görev alacağı yarışmadan önce ya da yarışma sırasında yarışma kataloğunu inceleyemez. Bu itibarla organizatör, yarışmanın bitiminden önce hakemlere yarışma kataloğu vermemelidir.

6. RİNG YÖNETİMİ VE RİNG İÇİNDE GÖREV ALACAKLAR / YARDIMCILAR

Oyuncak ırklar ve diğer birtakım küçük Irklara mensup köpekler, organizasyon komitesinin temin edeceği bir masa üzerinde incelenmeli ve değerlendirilmelidirler.  

Hakem değerlendirme ringi içinde şeftir / patrondur. Organizasyon ile ilgili konulardan ring yardımcısı sorumludur, fakat ring içindeki tüm faaliyetler sadece hakemin izni ile gerçekleşebilir.

Organizasyonun desteklenmesi için, hakeme yardım etmek üzere bir ring sekreteri ve/veya ring yardımcısı görevlendirilmelidir. Organizasyon tarafından görevlendirilecek bu ring sekreter ve görevlileri hakemin tercih edip kullandığı dört FCI resmi dilinden birini akıcı konuşabilmelidirler.

Yardımcılar ve/veya kürsü sekreterleri, gösterinin organizatörü tarafından temin edilmelidir.

Asistan, FCI ve KIF Irk Standartları / Güzellik Yarışmaları Yönetmeliği kuralları hakkında iyi bir bilgiye sahip olmalıdır.

Yardımcı, hakeme aşağıdaki hizmetleri sunmalıdır:

–        sınıfları toplama;

–        her bir sınıftaki eksikleri kontrol etme;

–        kullanıcıdaki herhangi değişiklik ya da herhangi sıra-dışı giriş hakkında hakemi haberdar etme;

–        gerektiğinde (yukarıda olduğu gibi) hakemin seçtiği dilde jüri üyesini eleştirisini yazma;

–        tüm gerekli kırtasiye işlemlerini ve ödüllerin dağıtılmasını düzenleme;

–        hakemin tüm talimatlarına uyma.

XI.    YARIŞMALARDA HAKEMLER İÇİN KISITLAMALAR

Bir hakem

–  Ringde sigara içemez;

–  Ringde alkol içemez;

–  Karar verirken ringe cep telefonu kullanamaz;

–   Hakemlik yaptığı bir yarışmaya bir köpek için başvuruda bulunamaz ya da köpek sokamaz;

–  Ortağı, yakın ailesinin bir ferdi, evinde kendisiyle beraber yaşayan herhangi bir kimse, ancak, yarışma günü yarışmada görev alan hakemin adına kayıtlı olmamaları ve hakemin değerlendirmekle görevli olduğu ırklara mensup olmamaları koşulları ile, yarışmaya köpek sokabilirler.

–   Bir hakem, hakem olarak görev almadığı bir yarışmasına ancak, kendisinin, ortağının, yakın ailesinin bir ferdinin ya da evinde kendisiyle beraber yaşayan herhangi bir kimsenin baktığı, sahibi olduğu ya da ortaklaşa sahibi olduğu köpekleri sokabilir.

–   Hakemler görev aldıkları yarışmalarda, yarışma tarihinden önceki altı ay içinde sahibi olduğu, ortaklaşa sahibi olduğu, eğittiği, baktığı ya da sattığı herhangi bir köpeği değerlendiremez. Aynı kural, ortağının, yakın ailesinin bir ferdinin ya da evinde kendisiyle beraber yaşayan herhangi bir kimsenin baktığı, sahibi olduğu ya da ortaklaşa sahibi olduğu köpekler için de geçerlidir.

XIII.     YARIŞMA ALANI VE RİNGLER

CW Irk Standartları Yarışmaları amaca uygun olan yatay bir gösteri zemininde yapılmalıdır.

Her bir ring, köpeklerin büyüklüğüne ve miktarına göre, hakemlerin köpekler hakkında ayaktayken ve ringde rahatça hareket edebilmelerine imkan verilmişken karar verilebilecekleri boyutlarda olmalıdır. Bu boyutlar 10 m X 10 m den az olamaz.

Organizatörler, yarışmacıların yarışma alanı içinde ana ringe / ringlere rahat ve kolay ulaşmalarını sağlamak zorundadırlar.

Eğer yarışma esnasında başka faaliyetler gerçekleşmekteyse, bunlar yarışmanın pürüzsüz / herhangi bir aksaklık olmadan devam edebilmesine engel olmamalıdırlar.

Organizasyon komitesi, yarışmanın açık havada yapılıyor olması halinde fiziksel çevre etkilerine karşı (yağış ve aşırı güneş gibi) yeterli korumayı sağlamalıdır.

XIV.     KIF DELEGASYONU

  1. Organizatör her CW yarışması için KIF’tan bir temsilci istemek zorundadır.

2.      KIF Denetçisi aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a.      Yarışmanın hazırlanması esnasında organizatör dernek ya da derneklere yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak;

b.      KIF’in tüm kurallarına ve özel yönetmeliklerine uyulmasını ve KIF’in bu kurallarının ve özel yönetmeliklerinin yarışma esnasında doğru olarak uygulanmasını temin etmek;

c.       Yarışma esnasında yapılan ve KIF kurallarının ve özel yönetmeliklerinin ihlaliyle ilgili olan şikayetleri değerlendirmek ve karara bağlamak, bunların ayrıntılarını KIF Yönetim Kurulu’na iletilecek raporlarda belirtmek;

d.      Yarışma sırasında yapılabilecek şikayetleri ve bu şikayetler ile ilgili almış oldukları kararları KIF’a iletmek ve eğer gerekirse KIF Yönetim Kurulunun bu konuları ele almasına yardımcı olmak üzere bu konuda kapsamlı bir yazılı raporla KIF Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek;

e.      Köpek sahibi yarışma başvurusunu tam ve doğru olarak yapmasına rağmen, köpek resmi katalog içinde yanlış bir şekilde yer almışsa, sadece KIF Delegasyonu, söz konusu köpeğin Yarışma içindeki doğru yerine taşınmasına izin verebilir.

3.      Eğer KIF temsilcisi, aynı zamanda yarışmada hakem olarak görev alıyorsa, KIF Yönetim Kurulu Üyelerinden hiçbirinin yarışma sırasında yarışma alanında hazır bulunmaması halinde, yarışmada KIF Delegasyonun Üyesi olarak KIF’ı temsil eder.

4.      KIF Temsilcisinin tüm seyahat, konaklama ve yemek masrafları, organizatör tarafından karşılanmalıdır.

XV.      ŞİKAYETLER / İTİRAZLAR

Bir hakemin köpeklerin nitelikleri, verilecek ödüller ve derecelendirme / sıralama ile ilgili verdiği her türlü karar kesindir ve tartışılmaz.

Ancak, gösterinin organizasyonuyla ilgili ve nitelik değerlendirmeleri, ödüller ve derecelendirme / sıralama yapmak için izlenen prosedürle ilgili şikayetler / itirazlar yazılı olarak ve teminat (KIF Hakemlik Yönetmeliğine göre Yarışma Katılım Bedelinin üç katıdır) yatırılmış olması koşulu ile yarışma bitmeden önce yapılmalıdır. Eğer, yarışmada görevli KIF Delegasyonu şikayetin / itirazın haksız olduğuna karar verirse, yatırılan teminat gösterinin organizatöründe kalır

XVI.     CEZALAR 

KIF Yönetmeliklerinin ihlali, disiplin tedbirleriyle cezalandırılır.

Hakemlerin kasıtlı davranışları ile ilgili uygulanacak disiplin cezaları KIF Ulusal Irk Standartları Hakemliği Yönetmeliği Madde 15 de, yarışmacıların kurallara aykırı davranış ve tutumları ise KIF İç Tüzüğü de tarif edilmiştir.

XVII.    KATILIM YASAĞI

KIF’in her bir üyesi, ulusal kuralları gereği gösterilerden yasaklanan tüm köpeklerin, sergileyicilerin ve/veya işlemcilerin takip etmeli ve yasaklı köpek sahipleri yarışmaya alınmamalıdır.

XIIX.     SONUÇ BELİRLEMELERİ                                                                              

Her yarışma organizatörü, KIF Yönetmelikleri ve kurallarına uymalıdır. Bu mevzuata uyulmamış olması sebebi ile yapılabilecek şikayetler üzerine ve yarışmaya davet edilip yarışma sırasında yarışma alanında bulunmuş olması gereken KIF Delegasyonunu raporu doğrultusunda KIF Yönetim Kurulu duruma müdahale edebilir ve (CW unvanlarının iptali dahil) nihai kararlar alabilir. Bu kararlar, KIF nın itibarını korumaya ve bu mevzuata uyulduğundan emin olunmasına yardımcı olmalıdır.